Hình thức thanh toán

  • Quý khách sẽ thực hiện thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của công ty.
  • Thông tin tài khoản của công ty sẽ được hiển thị trong trang công nợ và thanh toán của tài khoản AMPO của khách hàng